Titel / Incipit
Ayelet ha-shaḥarאילת השחר / me-iti Yehuda Aryeh ben ... Naḥman le-vet Fridland ... / מאתי יהודא אריה בלאמו"ר ... הר"ר נחמן זצ"ל לבית פרידלאנד מחבר ספר "בית יהודא" על הירושלמי. 1800
Inhalt