Titel / Incipit
Nr. 5 - Ayelet ha-shaḥarNr. 5 - אילת השחר / me-iti Yehuda Aryeh ben ... Naḥman le-vet Fridland ... / מאתי יהודא אריה בלאמו"ר ... הר"ר נחמן זצ"ל לבית פרידלאנד מחבר ספר "בית יהודא" על הירושלמי. [Mainz]: [1800-1900?]
Inhalt