Titel / Incipit
Nr. 21/I - ʿOlat YitsḥaḳNr. 21/I - עולת יצחק / Yitsḥaḳ ben Yoshuʿa ben Avraham Rofe / יצחק בן יהושע. 1749=25.Kislew 5510
Inhalt