Titel / Incipit
Shir ha-yiḥud ṿe-shir ha-kavodשיר היחוד ושיר הכבוד / Shemuʾel Zanṿil ben ha-r. R. Mordekhai Shats z.l. / שמואל זנוויל בן הר"ר מרדכי ש"ץ ז"ל. Mainz: 1733
Inhalt